Ogłoszenie o naborze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
ul. Al. Niepodległości 3
19-100 Mońki
 
Kierownik PCPR ogłasza nabór na  wolne stanowiska:
– specjalisty do przeprowadzenia terapii rodzinnej;
- logopedę;
- pedagoga;
- specjalistę do przeprowadzenia treningu zazahowań agresywnych.
 
Projekt „Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro” realizowany jest na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie nr RPPD.07.02.01-20-0035/18 przez Powiat Moniecki z siedzibą w Mońkach ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach z siedzibą w Mońkach przy ul. Aleja Niepodległości 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Priorytet VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych.
 
Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin zastępczych sprawujących rodzinną  pieczę zastępczą, rodzinnego domu dziecka oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej w powiecie monieckim w okresie od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r .poprzez rozwój i polepszenie jakości rodzinnej pieczy zastępczej.
 
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres od września 2019r. do lutego 2020r.
 
Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach.
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1.  Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
  (oświadczenie kandydata).
 2.  Brak skazania za przestępstwa umyślne ściąganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie kandydata).
 3.  Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 4.  Wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne.
 5.  Nieposzlakowana opinia.
 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. CV;
 2. Kopia dowodu osobistego;
 3. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 5. Oświadczenie należytego wykonania zadania, oświadczenie kandydata o korzystaniu
  z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej - Załącznik nr 2;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3;
 7. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym – Załącznik nr 4;
 8. Klauzula informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach – Załącznik nr 5
 
Kryteria oceny oferty i wybór najkorzystniejszej oferty:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w następujący sposób:
 1. Oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia warunków minimalnych zgodnie z pkt. 1
  i pkt. 2.
 2. Oferty, które spełnią warunki minimalne, będą podlegać dalszej ocenie wg następujących kryteriów:
Kryterium A – Cena oferty – 80%
Kryterium B – Doświadczenie – 20%
 
Miejsce i sposób składania ofert
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach przy Al. Niepodległości 3, pokój nr 3 w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko: ....” w terminie do 30.08.2019 roku do godz. 14.30.
Wyłoniony kandydat o jego wyborze na ww. stanowisko zostanie poinformowany telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 716 61-00.

Ogłoszenie o naborze specjalisty prowadzącego terapię rodzinną
Ogłoszenie o naborze pedagoga
Ogłoszenie o naborze logopedy
Ogłoszenie o naborze specjalisty prowadzącego trening zastępowania agresji