Ogłaszenie o naborze Kandydatów do prowadzenia „Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018 – II edycja”

O g ł o s z e n i e
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach
z siedzibą: 19 – 100 Mońki, Aleja Niepodległości 3/3
ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia
„Programu  korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2020
– I edycja”
 
 
 1. Program zajęć korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, realizowany  w 2019 r. w oparciu o:
 1. Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2020 r., poz. 218),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
  w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),
 3. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 76 z dnia 29 kwietnia 2014 r. (M.P. poz. 445),
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869),
 5. Aktualnie obowiązujący powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 6. Wytyczne  do realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zasady otrzymania i wykorzystania dotacjiz budżetu państwa.
 
 1. Miejscem realizacji oddziaływań będzie siedziba PCPR w Mońkach, Aleja Niepodległości 3/3, poza godzinami pracy Urzędu.
 
 1. W ramach realizacji Programu przewiduje się:
 1. sporządzenie diagnozy wstępnej (okoliczności skierowania do programu; określenie, czy uczestnik aktualnie stosuje przemoc; formy  i okoliczności zachowań przemocowych; aktualna sytuacja rodzinna, zawodowa, prawna; cechy osobiste istotne dla pracy korekcyjnej),
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu (dokument sporządzany po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej, w którym uczestnik akceptuje i podpisuje zasady udziału w programie),
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej (historia relacji, w których występuje przemoc; historia interwencji związanych z przemocą; doświadczenia związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków itp.; historia agresywnych/ przemocowych zachowań w innych sytuacjach życiowych; kontakty z wymiarem sprawiedliwości; szczegółowa charakterystyka postaw i zachowań przemocowych)
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( w tym minimum 1 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu)  i sesji grupowych minimum 67,5 godzin cyklu zajęć z przerwami nie dłuższymi niż 14 dni z grupą rozpoczynającą zajęcia liczącą minimum 5 zakwalifikowanych do uczestnictwa osób;
 5. uwzględnienie w treści programu korekcyjno-edukacyjnego następujących elementów:
  1. edukacja na temat kulturowo-obyczajowych zjawisk wspierających i przeciwstawiających się przemocy oraz konfrontowanie ze stereotypami promującymi przemoc,
  2. promocja wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych,
  3. stosowanie procedur behawioralno-poznawczych w celu korygowania postaw i zachowań związanych z przemocą,
  4. uczenie umiejętności konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli,
 6. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu;
 
 1. Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych   w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. z 2011r., Nr 50, poz. 259).
 1. ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;
 1. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym  w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
 1. mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
 1. Kandydat powinien złożyć:
 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe  w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie (zgodnie z rozdziałem IV),
 2. oświadczenie zainteresowanego o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymienione dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście lub kurierem
w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 26.02.2020r. na adres:
            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Aleja Niepodległości 3/3, 19 – 100 Mońki
z dopiskiem – „Prowadzenie programu  korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących  przemoc w rodzinie na rok 2020 – I edycja”
 
Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.
Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.
Złożonych dokumentów nie zwracamy.
 
Kierownik PCPR w Mońkach
Genowefa Kulikowska